fbpx
Blog,  Finanse i Nieruchomości

Płynność finansowa firmy [wpis gościnny]

Płynność finansowa, obok takich obszarów jak: rentowność, zadłużenie i sprawność działania, należy do kluczowych zagadnień związanych z finansami firmy.
Jest takim papierkiem lakmusowym, pokazującym na ile podmiot jest w stanie regulować bieżące zobowiązania.
W praktyce wykorzystuje się do tego składniki majątku, które są łatwe do spieniężenia.
Patrząc na to jak ważna jest płynność finansowa, istotne jest, by szefostwo firmy poddawało je stałej analizie.

Jak analizować płynność finansową?

Tutaj mogą przydać się wskaźniki, które pokażą, w jaki sposób – przez aktywa obrotowe – realizowane są zobowiązania krótkoterminowe.
Cele przedsiębiorstwa – w dłuższej perspektywie czasu – mogą być stawiane na kilku polach: to na przykład wzrost wartości rynkowej lub wzrost majątku.
Summa summarum firma powinna generować takie zasoby gotówki, aby środki pieniężne wystarczały na bieżące regulowanie zobowiązań.

W zakresie teorii płynność finansowa podlega dwojakim podziałom ze względu na czynniki determinujące: wewnętrzne i zewnętrzne.
W tym pierwszym przypadku spojrzeć trzeba na strategię finansowania firmy i pozostającą w relacji np. strukturę aktywów i pasywów, wartość aktywów obrotowych, wielkość sprzedaży, czy tak ważną umiejętność jak zarządzanie zapasami.
W odniesieniu do zewnętrznych czynników, tutaj wpływ na kondycję i jednocześnie płynność finansową przedsiębiorstwa może mieć realizowana przez państwo polityka, chociażby z zakresie wysokości podatków lub kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracowników.

Kiedy można zacząć się martwić?

Sytuacją absolutnie alarmową jest niezdolność firmy do spłaty bieżących zobowiązań, inaczej określana jako niewypłacalność.
Ten stan poprzedza niemożność spłaty zobowiązań krótkoterminowych.
Co na to wpływa? Przyczyny mogą być różne.
Winy należy szukać m.in. w zbyt liberalnej polityce firmy, która może przejawiać się, np. w wydłużaniu terminów płatności.
To także czynniki niezależne od analizowanego podmiotu, jak bankructwo jednego z głównych odbiorców (towaru/usług).

Utrata płynności finansowej może wywołać efekt domina i pociągnąć za sobą cały szereg negatywnych konsekwencji, takich jak utrata pozycji na rynku czy utrata elastyczności w podejmowaniu decyzji.
Oczywistym następstwem jest wstrzymanie (w łagodnym wydaniu ograniczenie) rozwoju przedsiębiorstwa i pogorszenie wyników finansowych (to z powodu wzrostu kosztów operacyjnych), a zarazem spadku sprzedaży.

Płynność finansowa cash

Jak poprawić płynność finansową?

Stąd mamy kilka rad dla mikro i średnich przedsiębiorstw.
Jedne mają charakter ogólny, inne są bardziej szczegółowe.
Do tych pierwszych zaliczyć można tworzenie i prowadzenie budżetu firmy oraz – na bieżąco – dbanie o politykę finansową.
Wchodząc w nowy projekt, ważne jest, aby ustalić poziom jego rentowności z oszacowaniem ryzyka co do osiągnięcia wyników.
Szefostwo firmy każdorazowo powinno pamiętać o dywersyfikacji portfela strategicznych przychodów.
Należy także stworzyć poduszkę finansową, która będzie pełniła rolę rezerwy środków.

Więcej na www.bpc.pl.

Płynność finansowa firmy Dawid

Dawid Kozioł
Współwłaściciel BPC
www.bpc.pl

Płynność finansowa firmy logo

Artykuł dostępny w Magazynie Business Partners Club
Lipiec 2019 | Numer 4:

Płynność finansowa gazetka